Archive

Archive for the ‘BENDER’ Category

Danh sách thiết bị Bender

February 23, 2012 Leave a comment

BenderDanh sách thiết bị Bender do GNN Việt Nam cung cấp :

CSG141 CSG140 CME420 AUR381Z
SUG141 SUG140 SUR357Z SUR358Z
SUR353Z VMD423H VMD422H VMD422
VMD421 VMD420 SP100 VME420
VME421H-D-2 VME421H-D-1 SB476 SB473
SB471 SB146 RM475 RM475LY
ZUE150 FTC470XDP FTC470XMB FTC470XET
F170-1 DI-2USB GM420 Bộ đo dòng WF170-2
Bộ đo dòng WF250-1 Bộ đo dòng WF250-2 Bộ đo dòng WF500-1 Bộ đo dòng WF500-2
Bộ đo dòng WF800-1 Bộ đo dòng WF800-2 Bộ đo dòng WF1200-1 Bộ đo dòng WF1200-2
WS50x80-8000 WS20x30-8000 WS80x120 WS50x80
Protocol converter DI-2 Protocol converter DI-1PSM W60AB WS20x30
W210AB W120AB W35AB W20AB
RCM475DY-13 RCM475DY RCM470DY-13 RCM470DY-72
RCM470DY RCMS490-L-2 RCMS490-L-1 RCMS490-D4-2
RCMS490-D4-1 RCMS490-D-2 RCMS490-D RCMS460-L-2
RCMS460-L-1 RCMS460-D4-2 RCMS460-D-2 RCMS460-D4-1
RCMS460-D-1 RCM475YM2-13 RCM475YM2 RCM475LY-23
RCM475LY-13 RCM475LY RCM470LY RCM420
RCMA475LY RCMA423 RCMA420

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: BENDER Tags: