Archive

Posts Tagged ‘GNN Vietnam’

Mitsubishi three phase induction motor, Gnn Vietnam


Mitsubishi three phase induction motor

Mitsubishi three phase induction motor
Mã Sản phẩm : SF-JR 1HP 4P IP55
Chuyên mục : Động Cơ ( Motor )
Nhà sản xuất : Mitsubishi
Hàng sẵn kho : 30  cái
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
Mitsubishi super line three phase induction motor SF – JR

SHINEUI 2 Way valve Flow Control Valve (SMV-15SB)

November 30, 2015 Leave a comment

SHINEUI 2 Way valve Flow Control Valve (SMV-15SB)
SHINEUI 2 Way valve Flow Control Valve (SMV-PB)
SHINEUI Flow sensor Lowest flow sensor (SWFS-500CC)
SHINEUI Flow sensor Micro Flow Sensor B (SMWF-B)
SHINEUI Flow sensor Micro Water Flow Sensor (SMWF 0.5-B 0.3~1.4SMWF-0420A)
SHINEUI Flow sensor Micro Water Flow Sensor (SMWF 0.5B)
SHINEUI Flow sensor Micro Water Flow Sensor (SMWF-8,9)
SHINEUI Flow sensor Micro Water Flow Sensor (SMWF-0420A SMWF 0.5-C)
SHINEUI Flow sensor Micro Water Flow Sensor (SMWF-0420SMWF 0.5-A)
SHINEUI Flow sensor Water Flow Sensor (SWF-15A,20A)
SHINEUI Flow sensor Water Flow Sensor(SWF-A50)
SHINEUI Flow sensor Water Flow Sensor-Bs (SWF-B15,B20)
SHINEUI Flow switch Flow switch (DW)
SHINEUI Flow switch Flow Switch (SFS 57, SFS 93)
SHINEUI Flow switch Flow Switch (SFS-15A, 20A)
SHINEUI Flow switch Flow Switch (SFS-15B, 20B)
SHINEUI Flow switch Flow Switch (SFS-20A)
SHINEUI Flow switch Flow Switch 25A (SFS 1)
SHINEUI Flow switch Flow Switch(32A) – SFS 32
SHINEUI Flow switch Flow Switch-L
SHINEUI Auto water supply valve Auto Water Supply Valve-K (SAV-K)
SHINEUI Auto water supply valve Auto Water Supply Valve-L (SAV-L)
SHINEUI Other parts Reducing Valve (BB06)
SHINEUI Other parts Reducing Valve (SWR 15)

HYUNDAI N5000 – 0310M

November 30, 2015 Leave a comment

HYUNDAI N5000 – 0310M
HYUNDAI N5000 – 0410M
HYUNDAI N5000 – 0530M
HYUNDAI N5000 – 0630M
HYUNDAI N5000 – 0790M
HYUNDAI N5000 – 1040M
HYUNDAI N5000 – 1310M
HYUNDAI N5000 – 1630M
HYUNDAI N5000 – 1900M
HYUNDAI N5000 – 2160M
HYUNDAI N5000 – 2460M
HYUNDAI N5000 – 0330H
HYUNDAI N5000 – 0495H
HYUNDAI N5000 – 0675H
HYUNDAI N5000 – 0835H
HYUNDAI N5000 – 1000H
HYUNDAI N5000 – 1270H
HYUNDAI N5000 – 1700H
HYUNDAI N5000 – 2130H
HYUNDAI N5000 – 2590H
HYUNDAI N5000 – 3020H
HYUNDAI N5000 – 3450H
HYUNDAI N5000 – 3930

Sanil Vietnam SD-17F-5DN 17? 5mm Non-sheild Cable DC 10-30V

November 30, 2015 Leave a comment

brand code
Sanil Vietnam SD-17F-5DN  17?  5mm  Non-sheild Cable  DC 10-30V
Sanil Vietnam SD-17F-8DN 17? 8mm Non-sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SD-30H-10DN 30? 10mm Non-sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SD-30H-15DN 30? 15mm Non-sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SD-30F-10DN 30? 10mm Non-sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SD-30F-15DN 30? 15mm Non-sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-8MS M8 1mm Sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-8M M8 2mm Non-sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKD-8MS M8 1mm Sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SKD-8M M8 2mm Non-sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-12MS-T M12 1-3mm Sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-12M-T M12 1-6mm Non-sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-12MS M12 1-3mm Sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-12M M12 1-6mm Non-sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKD-12MS-T M12 1-3mm Sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SKD-12M-T M12 1-6mm Non-sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SKD-12MS M12 1-3mm Sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SKD-12M M12 1-6mm Non-sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-18MS-T M18 2-8mm Sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-18M-T M18 2-15mm Non-sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-18MS M18 2-8mm Sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKC-18M M18 2-15mm Non-sheild Connector DC 10-30V
Sanil Vietnam SKD-18MS-T M18 2-8mm Sheild Cable DC 10-30V
Sanil Vietnam SKD-18M-T M18 2-15mm Non-sheild Cable DC 10-30V

WOONYOUNG Vietnam WYTB-1580AP

November 27, 2015 Leave a comment

WOONYOUNG Vietnam WYTB-1580AP
WOONYOUNG Vietnam WYTB-15300AP
WOONYOUNG Vietnam WYTB-26200AP
WOONYOUNG Vietnam WYTB-262KAP
WOONYOUNG Vietnam WYTB-32200AP
WOONYOUNG Vietnam WYTB-321.5KAP
WOONYOUNG Vietnam WYTB-36200AP
WOONYOUNG Vietnam WYTB-5080AP
WOONYOUNG Vietnam WYTB-50750AP
WOONYOUNG Vietnam WYTB-28150AP
WOONYOUNG Vietnam WYEW-40AP
WOONYOUNG Vietnam WYEW-300AP
WOONYOUNG Vietnam WYEW-HP200AP
WOONYOUNG Vietnam WYHP-100AP
WOONYOUNG Vietnam WY21-20A
WOONYOUNG Vietnam WY21-200A
WOONYOUNG Vietnam WY21-2KA
WOONYOUNG Vietnam WY21-20KA
WOONYOUNG Vietnam WY21-40AO
WOONYOUNG Vietnam WY21-20A2

HYUNDAI N500 – 3200HFP

November 27, 2015 Leave a comment

HYUNDAI N500 – 3200HFP
HYUNDAI N500 – 3800HFP
HYUNDAI N700V – 055LF/HF~110LF/HF
HYUNDAI N700V – 150~220LF/HF
HYUNDAI N700V – 300LF/HF
HYUNDAI N700V – 370~450LF/HF
HYUNDAI N700V – 550LF/HF
HYUNDAI N700V – 750, 900HF
HYUNDAI N700V – 1100, 1320HF
HYUNDAI N700E – 055, 075, 110LF/HF
HYUNDAI N700E – 150, 185, 220LF/HF
HYUNDAI N5000 – 0155L
HYUNDAI N5000 – 0245L
HYUNDAI N5000 – 0325L
HYUNDAI N5000 – 0410L
HYUNDAI N5000 – 0490L
HYUNDAI N5000 – 0620L
HYUNDAI N5000 – 0835L
HYUNDAI N5000 – 1040L
HYUNDAI N5000 – 1270L
HYUNDAI N5000 – 1500L
HYUNDAI N5000 – 1710L
HYUNDAI N5000 – 1940L
HYUNDAI N5000 – 0205M

Sanil Vietnam SD-18MK-16LS M18 16mm Non-sheild Cable DC 10-60V

November 27, 2015 Leave a comment