Archive

Posts Tagged ‘Mitsubishi’

Mitsubishi three phase induction motor, SF-JR 1HP 4P IP55


Mitsubishi three phase induction motor, SF-JR 1HP 4P IP55

Mitsubishi three phase induction motor

Mitsubishi three phase induction motor
Mã Sản phẩm : SF-JR 1HP 4P IP55
Chuyên mục : Động Cơ ( Motor )
Nhà sản xuất : Mitsubishi
Hàng sẵn kho : 30  cái
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
Mitsubishi super line three phase induction motor SF – JR

GNN Vietnam | Mitsubishi Vietnam PLC A & C code list part 6

February 1, 2013 Leave a comment

Mitsubishi Vietnam code list

Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75C20SJ2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75C20SNJ2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75CK
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75G-S3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75M3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75-P3-S3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75TU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD76
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AG60
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AG62
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AH42
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AI61
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ325TJ-8S2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PP-CNV-G1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PP-CNV-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTC-CNV
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35-PTC-CNV-G1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-24S
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-28AS
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-28DS
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-32D
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-56AR
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-56AS
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-56DR
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-56DR-S4
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-56DS
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-56DT
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTFE-28DR
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTFE-28DS
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTFE-32D
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTFE-56DR
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTFE-56DS
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PTF-R2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35PT-OPB-M1-S3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TB1-16A
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TB1-16D
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TB1-16DR
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TB1-16DT
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TB1-16R
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TB1-16T
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TB1A-8T
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TB2-16D
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TB2-16T
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TC1-32D
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TC1-32DT
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TC1-32T
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ35TJ-8S2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ55TB2-16R
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ55TB2-16T
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AJ55TB2-4R

Mitsubishi Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand

GNN VIETNAM

[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

[Phone] +84 8 3517 4923 [Fax] +84 8 3517 4924

[Website] http://www.gnnvietnam.com

[Email] contact@gnnvietnam.com

GNN Vietnam | Mitsubishi Vietnam PLC A & C code list part 5

February 1, 2013 Leave a comment

Mitsubishi Vietnam code list

Mitsubishi Vietnam PLC A & C A98BD-J71QBR23
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A98BD-J71QLP23
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC03WU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC05TB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC05TB-E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC06B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC06TE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC100R4
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC100TB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC10DP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC10TB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC10TB-E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC10TE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC12B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC12MX
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC15CD
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC20R4-A8PU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC20TB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC20TB-E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC300NTP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC300R4
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC300TP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30N2A
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30NTP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30PIO-20P
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30R2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30R4
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30R4-PUS
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30TB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30TB-E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30TE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC30TP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC50B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC50TB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC50TB-E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC50TE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AC80TB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD51
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD51H-S3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD51-S3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD57S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD61
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD61C
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD61S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD64DAIC
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD70
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75C20SC
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75C20SH
Mitsubishi Vietnam PLC A & C AD75C20SJ

Mitsubishi Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand

GNN VIETNAM

[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

[Phone] +84 8 3517 4923 [Fax] +84 8 3517 4924

[Website] http://www.gnnvietnam.com

[Email] contact@gnnvietnam.com

GNN Vietnam | Mitsubishi Vietnam PLC A & C code list part 4

January 31, 2013 Leave a comment

Mitsubishi Vietnam code list

Mitsubishi Vietnam PLC A & C A64DAIC
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A64DAVC
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A65B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A67RP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A68AD
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A68ADC
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A68ADN
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A68B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A68RB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A68RD3N
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A68VB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6BAT
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6BR10
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6BR10-DC
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6BSW-R
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CAP-DC1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CAP-WP1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CAP-WP2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON1E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON2E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON3E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON4
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON-L5P
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON-LJ5P
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON-P214
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON-P220
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON-P514
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON-P520
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON-PW5P
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON-PWJ5P
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CON-TR11
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CRT-E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CVR-16
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CVR-32
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6CVR-8
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6DIN1C
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6DIN2C
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6DIN3C
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6DINC
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6GA-CCMFP2NN60F
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6KE-SET
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6KHROM
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6MEM3-HGPAEE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6MEM4GP-GPPAEE1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6MEMGP-GPPA
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6PHP-115UL-SET
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A6PU

Mitsubishi Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand

GNN VIETNAM

[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

[Phone] +84 8 3517 4923 [Fax] +84 8 3517 4924

[Website] http://www.gnnvietnam.com

[Email] contact@gnnvietnam.com

GNN Vietnam | Mitsubishi Vietnam PLC A & C code list part 3

January 31, 2013 Leave a comment

Mitsubishi Vietnam code list

Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2USCPU-S60
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2USHCPU-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A30VB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A32B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A32CBL
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A32RB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A33RB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A35B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A37RHB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A38B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A38HB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A38HBEU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3ACPUP21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3ACPUR21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3BR10-DC
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3HCPUP21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3HCPUR21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3MCPU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3MCPUP21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3MCPUR21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3NCMA-8
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3NMCA16-UL
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3NMCA-24
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3NMCA-24R
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3NMCA-56
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3NMCA-96
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3UCPU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A3VTS
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A4UCPU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A4UMCA-128
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A4UMCA-128E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A51H-S3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A52B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A52TGC04B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A55B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A55B-E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A58B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A60MX
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A60MXRN
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A60MXTN
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A616AD
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A616DAI
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A616DAV
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A616TD
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A61P
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A61PN
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A61RP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A62B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A62VP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A63P

Mitsubishi Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand

GNN VIETNAM

[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

[Phone] +84 8 3517 4923 [Fax] +84 8 3517 4924

[Website] http://www.gnnvietnam.com

[Email] contact@gnnvietnam.com

GNN Vietnam | Mitsubishi Vietnam PLC A & C code list part 2

January 31, 2013 Leave a comment

Mitsubishi Vietnam code list

Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX20EU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX30
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX40
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX40-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX40-S2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX41
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX41-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX41-S2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX42
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX42-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX42-S2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX48Y18
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX48Y58
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX71
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX80
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX80-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX80-S2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX81
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX81-S2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX82-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY10
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY10EU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY14EU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY18A
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY18AEU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY18EU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY22
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY28A
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY40P
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY41P
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY42P
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY50
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY60
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY60E
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY68A
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY71
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY80
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY81
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SY82
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2ASCPU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2ASCPU-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2ASCPU-S30
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2ASCPU-S60
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2CCOM-TB
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2CCPUC21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2SHCPU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2SHCPU-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2SNMCA-30KE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2UCPU-S1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A2USCPU

Mitsubishi Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand

GNN VIETNAM

[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

[Phone] +84 8 3517 4923 [Fax] +84 8 3517 4924

[Website] http://www.gnnvietnam.com

[Email] contact@gnnvietnam.com

GNN Vietnam | Mitsubishi Vietnam PLC A & C code list part 1

January 31, 2013 Leave a comment

Mitsubishi Vietnam code list

Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71LR21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71ME81
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71PB92D
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71PB93D
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71PB96F
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71PT32-S3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QBR11
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QC24N1
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QC24N1-R2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QC24-N-R2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QE71-B5-S3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QE71N3-T
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QE71N-B2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QE71N-B5
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QLP21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QLP21GE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QLP21S
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71QLR21
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71SL92
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71SL92N
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71UC24-PRF
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71UC24-R2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71UC24-R2-S2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71UC24-R4
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ71UC24-R4-S2
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ72BR11
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ72J95
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ72QBR15
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ72QLP25
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ72QLR25
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJ72T25B
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJCPU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJCPU-S8
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJHCPU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SJHCPU-S8
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SMCA-2KE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SMCA-8KE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SMCA-8KP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SNMCA-2KE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SNMCA-8KE
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SNMCA-8KP
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SP60
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SS91
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1ST60
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1S-TA32
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1S-TA32-3
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1S-TA32-7
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX10
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX10EU
Mitsubishi Vietnam PLC A & C A1SX20

Mitsubishi Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand

GNN VIETNAM

[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

[Phone] +84 8 3517 4923 [Fax] +84 8 3517 4924

[Website] http://www.gnnvietnam.com

[Email] contact@gnnvietnam.com

%d bloggers like this: