Archive

Posts Tagged ‘Pilz Light beam sensor’

Pilz Light beam sensor part 16

January 23, 2016 Leave a comment

Brand Name Product  Code
Pilz sensor provide safety product such as Pilz sensor, Pilz safety switch, Pilz safety bolt, Pilz safety relay, Pilz Light beam sensor, Pilz light curtain sensor, Pilz safety light grid, Pilz safety camera sensor, Pilz programmable safety sensor, Pilz safety relay, Pilz motion control, Pilz servo amplifier, Pilz safety operating and monitoring.
PILZ VIETNAM PILZ 774600 PNOZ XM1 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 774609 PNOZ X9 24VAC/DC
PILZ VIETNAM PILZ 774620 PNOZ XE1 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 774660 PCANop 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 774709 PNOZ X10 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 774726 PNOZ X6 230-240VAC
PILZ VIETNAM PILZ 774730 PNOZ X4 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 774738 PNOZ X4 230VAC
PILZ VIETNAM PILZ 774749 PNOZ X10.1 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 775505 PU3Z 110-240VAC
PILZ VIETNAM PILZ 775507 PU3Z 230VAC
PILZ VIETNAM PILZ 775510 PU3Z 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 777100 PNOZ X1P 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 777301 PNOZ X2.8P 24VAC/DC
PILZ VIETNAM PILZ 777302 PNOZ X2.8P 24-240VAC
PILZ VIETNAM PILZ 777303 PNOZ X2P 24VAC/DC
PILZ VIETNAM PILZ 777306 PNOZ X2.7P 24…240VAC/DC
PILZ VIETNAM PILZ 777310 PNOZ X3P 24VAC/DC
  PILZ 777313 PNOZ X3P 24-240VAC/DC
PILZ VIETNAM PILZ 777601 PNOZ XV1P 3/24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 777602 PNOZ XV1P 30/24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 777606 PNOZ X9P 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 777949 PSWZ X1P 3 sec.
PILZ VIETNAM PILZ 779200 PNOZ
PILZ VIETNAM PILZ 787301 PNOZ X2.8P C 24VAC/DC 2n/o
PILZ VIETNAM PILZ 787310 PNOZ X3P C 24VAC/DC
PILZ VIETNAM PILZ 787313 PNOZ X3P C 24-240VAC/DC
PILZ VIETNAM PILZ 793100 PNOZ m1p
PILZ VIETNAM PILZ 793400 PNOZ Accessories
PILZ VIETNAM PILZ 793536 PNOZ mo4p Accessories
PILZ VIETNAM PILZ 827250 S1UM 110-130 VAC
PILZ VIETNAM PILZ 839415 S1MN 230VAC 2n/o
PILZ VIETNAM PILZ 407710 S1SW.P 24…230VAC
PILZ VIETNAM PILZ 420080 PST 1 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 420130 PST 2 110VAC
PILZ VIETNAM PILZ 420150 PST 2 230VAC
PILZ VIETNAM PILZ 420180 PST 2 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 420230 PST 3 110VAC
PILZ VIETNAM PILZ 420280 PST 3 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 474050 PZE 7 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 474123 PNKL 110VAC 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 474384 P2HZ5 110VAC
PILZ VIETNAM PILZ 474390 P2HZ5 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 474550 P1HZ2 230VAC
PILZ VIETNAM PILZ 474590 PNOZ 5 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 474594 PNOZ 5 110VAC
PILZ VIETNAM PILZ 474760 PNOZ 8 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 474790 PNOZ V30S 24VDC
PILZ VIETNAM PILZ 474856 PNOZ 3 230VAC
PILZ VIETNAM PILZ 474894 PNOZ 3 24VDC 5S10

Pilz Light beam sensor part 14

January 22, 2016 Leave a comment

Tên mới Mã sản phẩm
Cảm biến Pilz cung cấp sản phẩm an toàn như Pilz cảm biến, công tắc an toàn Pilz, bolt an toàn Pilz, rơle an toàn Pilz, cảm biến tia Pilz Light, Pilz cảm biến ánh sáng bức màn, Pilz lưới ánh sáng an toàn, Pilz camera cảm biến an toàn, Pilz cảm biến an toàn có thể lập trình, rơle an toàn Pilz , điều khiển chuyển động Pilz, Pilz servo amplifier, vận hành an toàn Pilz và giám sát.
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 475.650 1 230VAC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 475.695 1 24VDC 3S10 SRINUTCH
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 475.730 2 110VAC srinutch
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 475.740 2 120VAC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 475.750 2 230VAC
Pilz VIỆT NAM Pilz 489.010 P1WM / A20 / R3 / 3x400V
Pilz VIỆT NAM Pilz 489.035 P1WM / A20 / R30 / 3x400V
Pilz VIỆT NAM Pilz 489.230 P1WM / 1A / A20 / R3 / 3x400VWS
Pilz VIỆT NAM Pilz 489.235 P1WM / 1A / A20 / R30 / 3x400VWS
Pilz VIỆT NAM Pilz 490.160 P1WP / 5A / 400VWS
Pilz VIỆT NAM Pilz PSEN 514.120 1,1-20 SrinutcH
Pilz VIỆT NAM Pilz PSEN 524.120 1.1p-20
Pilz VIỆT NAM Pilz PSEN 552.111 2.1p-11
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.100 M1P 24VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.400 mi1p 8 đầu vào
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.500 mo1p 24VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.536 mo4p 24VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.630 po3.1p
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.635 po4p SrinutcH
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.721 mc3p 24VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.722 mc4p 24VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.726 mc7p 24VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 773.900 pe1p
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.013 2VQ 24VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz 774.019 PZW 30/24 VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz 774.030 PZA 24VDC SrinutcH
Pilz VIỆT NAM Pilz 774.042 PZW 24/03 VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.053 X7 110VAC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.056 X7 230VAC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.059 X7 24VAC / DC 2n / o
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.060 16 24VAC / DC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.073 16S 110VAC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.076 16S 230VAC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.080 11 24VAC / DC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.105 EX AC120V
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.130 e1p 24VDC SrinutcH
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.131 e1vp 24VDC 1N / o 1N / ot 10 s
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.132 e1vp 300 / 24VDC
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.133 e1.1p 24VDC 2n / o
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.139 e3.1p 24VDC 2n / o
Pilz VIỆT NAM Pilz 774.150 PZE 9 24VDC 8N / o 1N / c
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ X1 774.300 24VAC / DC 3n / o 1N / c
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.303 X2 24VAC / DC 2n / o
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.306 X2.1 24VAC / DC 2n / o
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.310 X3 24VAC 24VDC 3n / o 1N / c 1so
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.314 X3 110VAC 24VDC 3n / o 1N / c 1so
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.318 X3 230VAC 24VDC 3n / o 1N / c 1so
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.322 X3.1 240VAC 24VDC 3n / o 1N / c 1so
Pilz VIỆT NAM Pilz PNOZ 774.325 X5 24VAC / DC
Pilz VIỆT NAM Pilz 774.340 P2HZ X1 24VDC 3n / o 1N / c

Pilz Light beam sensor part 5

January 19, 2016 Leave a comment

Brand Name Product  Code
Pilz sensor provide safety product such as Pilz sensor, Pilz safety switch, Pilz safety bolt, Pilz safety relay, Pilz Light beam sensor, Pilz light curtain sensor, Pilz safety light grid, Pilz safety camera sensor, Pilz programmable safety sensor, Pilz safety relay, Pilz motion control, Pilz servo amplifier, Pilz safety operating and monitoring.
PILZ VIETNAM PAD/SI 840/4096I/5VDC
PILZ VIETNAM PAD/SI 800/32I/5VDC
PILZ VIETNAM PAD/SI 840/256I/5VDC
PILZ VIETNAM PAD/SI 840/128I/5VDC
PILZ VIETNAM PAD/SI 840/64I/5VDC
PILZ VIETNAM PAD/SI 840/32I/5VDC
PILZ VIETNAM PAD/SI 840/16I/5VDC
PILZ VIETNAM P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
PILZ VIETNAM P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
PILZ VIETNAM P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c
PILZ VIETNAM P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
PILZ VIETNAM P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c
PILZ VIETNAM PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 30/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 30/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 30/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 3/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 3/115VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 3/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 3/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV3.1 0.5/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 0.5/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o f
PILZ VIETNAM PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV3 300/24VAC 3n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 3/230VAC/24VDC 2n/o 2n/o fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV3 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 0.5/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix
PILZ VIETNAM PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
PILZ VIETNAM PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix
PILZ VIETNAM PPS 100-240VAC / 24VDC
PILZ VIETNAM PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
PILZ VIETNAM PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
PILZ VIETNAM PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
PILZ VIETNAM PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix

Pilz Light beam sensor part 3

January 19, 2016 Leave a comment

Brand Name Product  Code
Pilz sensor provide safety product such as Pilz sensor, Pilz safety switch, Pilz safety bolt, Pilz safety relay, Pilz Light beam sensor, Pilz light curtain sensor, Pilz safety light grid, Pilz safety camera sensor, Pilz programmable safety sensor, Pilz safety relay, Pilz motion control, Pilz servo amplifier, Pilz safety operating and monitoring.
PILZ VIETNAM Relay E-Stop 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1

Part No: 774318

Model: PNOZ X3

PILZ VIETNAM PNOZ X2P 24VACDC 2n/o

Part No.    : 777303

PILZ VIETNAM Type : PNOZ 11

774 086

Supply voltage : 230 V AC/24V DC

Output contact :

7 safety contacts (N/O)

1 auxiliary contact (N/C)

weight: 0,75 kg

PILZ VIETNAM Type : PNOZ X2.4 V

774 517

Supply voltage : 24 VDC

Output contact : 4 safety contacts (N/O)

weight: 0,35 kg

PILZ VIETNAM Type : PNOZ X3

774 310

Supply voltage : 24 VAC/DC

Output contact :

3 safety contacts (N/O)

1 auxiliary contact (N/C)

weight: 0,42 kg

PILZ VIETNAM Type : PNOZ X4

774 738

Supply voltage : 230 VAC

Output contact :

3 safety contacts (NO)

1 auxiliary contact (NC)

weight: 0,41 kg

PILZ VIETNAM PNOZ m1p base unit

Art-Nr: 773100

PILZ VIETNAM PNOZ ms2p standstill / speed

monitor

Art-Nr: 773810

PILZ VIETNAM PNOZ mi1p 8 input

Art-Nr: 773400

PILZ VIETNAM PNOZ mo1p 4 so

Art-Nr: 773500

PILZ VIETNAM PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

Art-Nr: 751111

PILZ VIETNAM PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

Art-Nr: 751107

PILZ VIETNAM PZE X5 24VDC 5n/o

Art-Nr: 774595

PILZ VIETNAM PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o

1n/c 1so

Art-Nr: 774318

PILZ VIETNAM PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c

Art-Nr: 777301

PILZ VIETNAM PZE 9P 24VACDC 100-240VACDC

8n/o 1n/c

Art-Nr: 777148

PILZ VIETNAM PILZ Control-Unit Basic Module

PNOZ m1p (version “m0p” does not

exist)

Art.-Nr.: 773100

PILZ VIETNAM PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch /1unit
PILZ VIETNAM PNOZX3

HS code: 85364900

PILZ VIETNAM Art.-Nr.: 777302

Shut-down switching relay

Type: PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC

3n/o 1n/c

PILZ VIETNAM CODE: 475650

PNOZ 1 230-240VAC

PILZ VIETNAM PNOZ 8
PILZ VIETNAM PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

Part No.    : 774314

PILZ VIETNAM Order No:540 005

Description : PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX

PILZ VIETNAM PNOZ X7 24VAC ( 774059)
PILZ VIETNAM Description : PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

Part No.    : 774318

PILZ VIETNAM PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PILZ VIETNAM RELAY 9NOZX7 24VAC DC2n/o

Ident.No.:

774059

166160

PILZ VIETNAM Part No: 774318
PILZ VIETNAM 773500

PNOZ mo1p 4 so

PILZ VIETNAM 773100

PNOZ m1p base

PILZ VIETNAM 773810

PNOZ ms2p

PILZ VIETNAM 750105

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PILZ VIETNAM 750107

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PILZ VIETNAM Art-No: 504220

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

PILZ VIETNAM Art-No: 514120

PSEN 1.1-20 / 1 actuator

PILZ VIETNAM 773732

PNOZ mc3p Profibus2

PILZ VIETNAM 773100

PNOZ m1p base

PILZ VIETNAM 779211

Chipcard 1 piece 32 KB

PILZ VIETNAM 773500

Commodity

PILZ VIETNAM 773810

PNOZ ms2p

PILZ VIETNAM 773400

PNOZ mi1p 8 input

PILZ VIETNAM 301123

PSS AI Ip

PILZ VIETNAM PSS SB 3006-3 DP-S
PILZ VIETNAM PSSu H SB
PILZ VIETNAM PSSu E F PS
PILZ VIETNAM PSSu E F 2DO 2
PILZ VIETNAM PSSu E F 4DI
PILZ VIETNAM PSSu E F PS-P-T
PILZ VIETNAM PSS Conv USB / RS 485

Pilz sensor provide safety product such as Pilz sensor part 1

January 19, 2016 Leave a comment

Brand Name Product  Code
Pilz sensor provide safety product such as Pilz sensor, Pilz safety switch, Pilz safety bolt, Pilz safety relay, Pilz Light beam sensor, Pilz light curtain sensor, Pilz safety light grid, Pilz safety camera sensor, Pilz programmable safety sensor, Pilz safety relay, Pilz motion control, Pilz servo amplifier, Pilz safety operating and monitoring.
PILZ VIETNAM 838000

S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC

PILZ VIETNAM 301123

PSS AI Ip

PILZ VIETNAM Art-No: 504222

PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/

PILZ VIETNAM Art-No: 774080

PNOZ 11 24VAC/24VDC 7S1O

PILZ VIETNAM Safety Relays, PNOZ 11, 230-240VAC, 24VDC 7n/o 1n/c .

Code: 774086

PILZ VIETNAM No: 774086

PNOZ 11 230-240VAC/24VDC 7S1O

PILZ VIETNAM 774550

PNOZ XV2,1 30s/24…240VACDC

PILZ VIETNAM 774552

PNOZ XV2,1 3s/24…240VACDC

2n/o 2n/o t

PILZ VIETNAM 535120   PSEN ix1
PILZ VIETNAM No: 774310

PNOZ X3 24VAC/24VDC 3S 1O

PILZ VIETNAM No: 777301

PNOZ X2.8P 24VAC/DC 3S1Ö

PILZ VIETNAM 773500

PNOZ mo1p 4 so

PILZ VIETNAM 773100

PNOZ m1p base

PILZ VIETNAM 773810

PNOZ ms2p

PILZ VIETNAM 750105

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PILZ VIETNAM 750107

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PILZ VIETNAM 773732

PNOZ mc3p Profibus2

PILZ VIETNAM 773100

PNOZ m1p base

PILZ VIETNAM 779211

Chipcard 1 piece 32 KB

PILZ VIETNAM 773500

Commodity

PILZ VIETNAM 773810

PNOZ ms2p

PILZ VIETNAM 773400

PNOZ mi1p 8 input

PILZ VIETNAM PNOZ e1vp 10s (24vdc)
PILZ VIETNAM 774730

PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c

PILZ VIETNAM 774080

PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/

PILZ VIETNAM No: 774730

PNOZ X4 24VDC 3S 1Ö

PILZ VIETNAM No: 774080

PNOZ 11 24VAC/24VDC 7S1O

PILZ VIETNAM Art No: 773100
PILZ VIETNAM Art-No: 774310

PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

PILZ VIETNAM PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c

Art-No: 777302

PILZ VIETNAM PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o

774306

PILZ VIETNAM PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c

Art-No: 777301

PILZ VIETNAM PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c

777301

PILZ VIETNAM PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

774310

PILZ VIETNAM PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t

774502

PILZ VIETNAM Safety gate components

512110

PSEN 2.1-10 / 1 actuator

PILZ VIETNAM Safety gate components

522111

PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch

PILZ VIETNAM P/N:750105
PILZ VIETNAM P/N:750107
PILZ VIETNAM Art-No: 504220

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

PILZ VIETNAM Art-No: 514120

PSEN 1.1-20 / 1 actuator

PILZ VIETNAM Art-No: 775650
PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c
PILZ VIETNAM Art-No: 774790

PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t

(successor 100% compatible)

PILZ VIETNAM 774502

PNOZ XV2 3/24VDC 2S 2Sz

PILZ VIETNAM 774070

PNOZ 16S 24VAC/24VDC 2S

PILZ VIETNAM PNOZ e1vp 10s (24vdc)
PILZ VIETNAM Art-No: 777303

PNOZ X2P 24VACDC 2n/o

PILZ VIETNAM Art-No: 777307

PNOZ X2P 48-240VACDC 2n/o

%d bloggers like this: